CRÉDITOS E DIPLOMA DE ASISTENCIA

A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2019 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu estudantado coa seguinte equivalencia, e recibirán a tal efecto un certificado de crédito, sempre e cando cumpran coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso. Este curso supón 2 créditos.